Ritsu Lasteaed-Algkool rajati 1993.aastal endisesse Valga EPT kontorisse. Lasteaed-Algkooli algatajaks ja juhatajaks oli Asta Vallandi. Laste ja õpilaste arv lasteaias ja koolis on muutunud aastate jooksul. Avamise aastal 1993 oli koolis 1 liitklass 12 õpilasega ja 3 lasteaia rühma 60 lapsega.

Ritsu Lasteaed-Algkool on Helme valla munitsipaalomandis olev lasteaed ja 4.klassiline üldhariduskool, mis võimaldab alushariduse ja põhihariduse omandamise. Kooli teeninduspiirkonnaks on Helme vald. Praegu käib lasteaias 39 last ja koolis õpib 17 õpilast. On liidetud 1.- 4. klass ja 2.-3.klass.

Ritsu Lasteaed-Algkool on lapsesõbralik, mugav ja turvaline õppeasutus, kuhu tulevad meelsasti lapsed, lapsevanemad, töötajad, kus on loodud võimalused ja tingimused tervikliku isiksuse kujunemiseks.

Ritsu Lasteaed-Algkoolis toimub õppe- ja kasvatustöö lasteaia ja kooli õppekava järgi, mis vastavad Eesti põhi- ja keskhariduse riiklikule õppekavale ning alushariduse raamõppekavale. Erivajadustega õpilastele õpiabi ja logopeedilist abi nii lasteaias kui koolis annab eriharidusega eripedagoog. Peale tunde on õpilastel võimalus viibida pikapäevarühmas, osaleda ringide töös.

Lastevanematega on välja kujunenud tugevad partnerlussidemed, kus mõlemad pooled saavad aru koostöö vajadusest ja kasulikkusest.

Koolis töötavad järgmised huviringid: mudilaskoor, rahvatantsuring, rütmika, kunstiring, loodusesõprade ring, näitering, kandlering. Huviringe juhendavad oma eriala spetsialistid.